Biroul Executiv al Uniunii Nationale a Sindicatelor TESA din Sanatate, reunit in Predeal, la data de 24 februarie 2019, a facut un apel ca sindicatele TESA din sanatate sa stranga randurile pentru ca vocea lor sa fie auzita si pentru ca nedreptatile din spitale sa inceteze. Presedintele Uniunii Nationale a Sindicatelor TESA din Sanatate, domnul Valentin Chifor l-a invitat pe Presedintele Confederatiei Sindicale Nationale MERIDIAN, domnul Ion Popescu si pe Secretarul General al Confederatiei, domnul Dumitru Fornea sa prezinte in cadrul Biroului Executiv al acestei organizatii, principalele linii de actiune pentru solutionarea revendicarilor personalului tehnic, economic si socio-administrativ din spitalele. Secretarului General al CSN MERIDIAN i-au fost prezentate nemultumirile personalului nemedical din spitale si revendicarile acestora asa cum au fost ele formulate de U.N.S. TESA din Sanatate. Prevederile legislative aflate in vigoare, nedreptatesc grav personalul TESA, muncitorii din spitale si o parte din personalul auxiliar, aceste categorii fiind excluse atat de la acordarea sporurilor, cat si de la majorarea salariilor la nivelul anului 2022, cum se acorda deja pentru medici si asistenti medicali.
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

Presedintele Confederatiei Sindicale Nationale MERIDIANa fost invitat sa participe vineri, 13 iulie 2007, la evenimentul de lansare a Programului Operational Regional care s-a desfasurat la Sibiu in prezenta doamnei Danuta Hubner, Comisarul European pentru Politica Regionala si a domnului Laszlo Borbely, Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

In ultimii 3 ani, Dezvoltare Regionala, a fost un domeniu in care organizatia noastra s-a implicat activ prin organizarea unor dezbateri la nivelul regiunilor de dezvoltare a Romaniei,  al caror obiectiv a fost facilitarea comunicarii si cooperarii dintre partenerii sociali cu scopul identificarii oportunitatilor de dezvoltare economica si sociala a comunitatilor locale si regionale in contextul aderarii tarii noastre la Uniunea Europeana.

Prezentarea facuta de ministerele responsabile

Cadrul Strategic National de Referinta ( CSNR ) reprezinta documentul strategic national prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Instrumentelor Structurale ( Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune ). CSNR face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite in Planul National de Dezvoltare 2007 – 2013, si prioritatile la nivel European – Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007 – 2013 si Strategia Lisabona revizuita.

Scopul principal al CSNR este de a consolida abordarea strategica a politicilor de coeziune economica si sociala ale Romaniei, precum si de a stabili legaturile adecvate si corecte cu politicile Uniunii Europene, in special cu Strategia Lisabona, care sta la baza elaborarii politicilor de dezvoltare economica si de creare de noi locuri de munca.

CSNR a fost elaborat pe baza Planului National de Dezvoltare, care a fost conceput ca un instrument de orientare a utilizarii surselor de finantare nationale, comunitare si de alt tip de care va dispune Romania in perioada 2007 – 2013. Aceasta justifica si prioritizeaza investitiile publice vizate de politica europeana de coeziune economica si sociala si defineste cadrul planificarii strategice si programarii multianuale a Romaniei.

CNSR se bazeaza, de asemenea, pe orientarile pe termen lung ale Conceptului Strategic de dezvoltare spatiala si integrare in structurile spatiale europene 2007 – 2025, adordarea strategica luand astfel in considerare si dimensiunea teritoriala a coeziunii.

Obiectivul CSNR este: “ Reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei cresteri suplimentare de de 15 – 20 % a PIB pana in anul 2015

Prioritati

Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene: Investitiile in infrastructura vor imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare, si vor sprijini dezvoltarea mediului de afaceri si crerea de noi locuri de munca. Investitiile vor imbunatati de asemenea, accesibilitatea si interoperabilitatea dintre drumurile nationale, judetene si locale, cai ferate, aeroporturi si servicii navale asigurand totodata legaturi mai bune cu rutele TEN-T. Investitiile vor imbunatati accesul la pietele mai mari si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Investitiile in infrastructura de mediu vor contribui la imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si al deseurilor menajere la standarde europene. O eficienta energetica mai mare de-a lungul intregului circuit de productie, transport, distributie si utilizare finala va imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va crea premizele unei dezvoltari durabile. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale.

Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti: strategia trebuie sa contribuie la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini dezvoltarea de noi afaceri, in special prin investitii in produse si servicii cu valoare adaugata mai mare. Se va incuraja inovarea si se va imbunatati procesul de punere in practica a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii necesare dezvoltarii si crearii de noi locuri de munca. Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind un motor important al dezvoltarii.

Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania: strategia va urmari sprijinirea sistemului de invatamant si formare profesionala in scopul imbunatatirii calitatii educatiei si calificarii indivizilor, precum si pentru asigurarea unei mai mari flexibilitati a sistemului educational.Totodata, se va acorda sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie, precum si pentru cresterea adaptabilitatii sistemului de educatie si formare profesionala in vederea furnizarii cunostintelor si aptitudinilor necesare unei unei economii moderne si in plina dezvoltare. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si invatarea pe parcursul intregii vieti se vor afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionale de calitate, se impune modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare. Se vor sprijini actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati ) care reprezinta categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate.

Consolidarea unei capacitati administrative eficiente: strategia va imbunatati calitatea serviciilor furnizate de sectorul public. Investitiile vor contribui la imbunatatirea procesului de elaborare a politicilor si a proceselor decizionale in domeniul managementului public, la dezvoltarea unui sistem al functiei publice modern, flexibil si reactiv, precum si la imbunatatirea standardelor de calitate si eficienta in furnizarea serviciilor publice. Actiunile vor viza, cu prioritate acele domenii administrative unde se poate inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio-economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane.

Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate: scopul este stoparea, si eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare si promovarea unei dezvoltari regionale echilibrate. Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter-continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si transeuropene. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural in vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul Strategic de dezvoltare spatiala si integrare in structurile spatiale europene 2007-2025.

Alocarea Fondurilor Structurale si de Coeziune

Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde de Euro, din care 12 661 miliarde reprezinta Fonduri Structurale in cadrul Obiectivului “ Convergenta “, 6 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 455 milioane de Euro sunt alocate Obiectivului “ Cooperare Teritoriala Europeana “ ( inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre-Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI )

Distributia procentuala a sumelor alocate in CSNR pe Programe Operationale

 • Asistenta tehnica 0, 9 %
 • Capacitate administrativa 1,1 %
 • Competitivitate 13,3 %
 • Dezvoltarea resurselor umane 18,1 %
 • Regional 19,4 %
 • Mediu 23,5 %
 • Transport 23,5 %

Mecanismele de implementare Atributiile institutiilor implicate in gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin HG Nr. 497/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, in timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, infiintat conform HG Nr. 1200/2004. Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG Nr. 497/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. In conformitate cu actele legislative in vigoare, coordonarea procesului de implementare a CSNR va fi asigurata prin intermediul urmatoarelor organisme:

 • Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale – au rolul de a asigura coordonarea strategica si de a lua decizii la nivel politic
 • Comitetul de Management pentru Coordonare – responsabil cu aspectele de management, administrative si orizontale relevante pentru Programele Operationale
 • Comitetele Regionale de Coordonare – acestea vor fi infiintate in cele 8 Regiuni pentru a contribui la corelarea interventiilor din diversele Programe Operationale

In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDER, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt:

 • Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe )
 • Unitatile de Plata infiintate in cadrul ministerelor in care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte )
 •  Autoritatea de Audit – un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania

Documentele prezentate de ministerele responsabile:

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design