90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 
  Statut  

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

Art.1 - Confederatia Sindicala Nationala Meridian ( numita in continuare CSN MERIDIAN ) este o organizatie sindicala de tip confederativ, cu personalitate juridica ce reuneste pe baza liberului consimtamint organizatii sindicale de tip federativ.

Art.2 - CSN MERIDIAN este independenta din punct de vedere politic si financiar, respectiv fata de partidele politice si institutiile statului precum si fata de orice organizatie neguvernamentala.

Art 3 - CSN MERIDIAN este o organizatie sindicala constituita in temeiul Legii cu privire la sindicate.

Art.4 - Confederatia este independenta fata de orice organizatie sindicala sau structura sindicala confederativa organizata la nivel national .

Art.5 - CSN MERIDIAN se poate afilia la structurile sindicale organizate la nivel european si international .

Art.6 - Sediul CSN MERIDIAN este in Municipiul Bucuresti, str. Mendeleev , nr. 36-38, sector 1, cod postal 010366.


CAPITOLUL II - SCOPUL SI OBIECTIVELE

Art.7 - CSN MERIDIAN este constituita in scopul apararii drepturilor membrilor de sindicat si a organizatiilor sindicale componente, prevazute in legislatia nationala, in contractele colective de munca, pacte, tratate, directive si conventii internationale ratificate de Romania , precum si promovarea intereselor profesionale, juridice, economice, sociale, cultural-educative si sportive ale acestora, prin:

 • negocierea contractelore colective de munca la nivel national , ramuri economice , grupuri de unitati , unitati economice si institutii publice ;
 • acordarea de asistenta la negocierea contractelor individuale de munca;
 • asigurarea asistentei juridice;
 • asigurarea de sprijin logistic,financiar si expertizare in cadrul conflictelor sociale si de munca ;
 • organizarea si desfasurarea formelor de protest ,conform legii;
 •  organizarea de cursuri de formare profesionala si sindicala;
 • organizarea de actiuni cu caracter cultural artistic si de divertisment precum si de valorificare a valorilor traditionale ;
 • adoptarea si implementarea de programe de asistenta sociala pentru persoane si categorii sociale defavorizate ;
 • organizarea si desfasurarea dialogului social prin diversele sale forme de reprezentare si manifestare .

Art.8 - Obiectivele Confederatiei sunt:

 • sa mentina si sa dezvolte o miscare sindicala reprezentativa, puternica, unita si pluralista,care sa promoveze drepturile sindicale ale membrilor sai;
 • sa promoveze sindicalismul si drepturile omului, precum si libertatile legitime ale membrilor de sindicat;
  - sa stabileasca relatii de colaborare cu toate organizatiile de la nivel national si international care au obiective comune cu CSN MERIDIAN;
 • sa reprezinte membrii sai in cadrul tuturor structurilor tripartite si bipartite de Dialog Social;
 • sa contribuie la imbunatatirea conditiilor de viata si de munca ale membrilor de sindicat;
 • sa stabileasca in cadrul relatiilor industraiale legaturi de colaborare cu institutiile guvernamentale precum si cu organizatiile angajatorilor;
 • sa promoveze adoptarea si implementarea programelor de formare profesionala;
 •  sa lupte pentru promovarea egalitatii de sanse intre barbati si femei, pentru eliminarea discriminarilor bazate pe sex, virsta, rasa, nationalitate, religie, orientare politica sau sexuala;
 • sa promoveze interesele membrilor cooperatori in acord cu legea 54/2003 si cu Recomandarea OIM nr.193/2002;
 • sa promoveze economia sociala si Modelul Social European.

Art 9 - In scopul realizarii obiectivelor confederatiei, organele de conducere vor elabora periodic strategiile si programele proprii de actiune specifice.

Art.10 - Confederatia reprezinta si apara drepturile si interesele sindicale ale membrilor sai in fata tuturor instantelor judecatoresti nationale si internationale ori de cite ori acest lucru este necesar.


CAPITOLUL III - MIJLOACE DE ACTIUNE


Art.11 - Pentru realizarea obiectivelor si a scopului pentru care este constituita, confederatia foloseste toate mijloacele de actiune specifice miscarii sindicale in conformitate cu prevederile legale.

Art.12 - Actiunile de protest se vor desfasura in conformitate cu legislatia in vigoare si numai dupa ce au fost epuizate toate formele de solutionare pe cale amiabila.

Art.13 - Confederatia va lua pozitie in fata oricaror forme de incalcare a drepturilor omului si drepturilor sindicale in Rominia, prin sesizarea Guvernului, a institutiilor statului, a organelor de justitie precum si a organismelor europene si internationale relevante.


CAPITOLUL IV - STRUCTURA SI CALITATEA DE MEMBRU

Art.14 - Confederatia Sindicala Nationala Meridian este constituita pe baza a doua tipuri de structuri :

 • structura verticala prin afilierea federatiilor de ramura
 • structura orizontala prin constituirea filialelor judetene (Uniuni teritoriale)

Art.15 - Poate deveni membra a CSN MERIDIAN, orice organizatie sindicala de tip federativ care accepta in mod voluntar prezentul statut, respecta hotararile adoptate de organele de conducere, participa la realizarea actiunilor si programelor stabilite de confederatie.

Art.16 - Cererile de afiliere se aproba de catre Biroul Executiv fiind supuse ulterior validarii Consiliului National. Raspunsul la cererea de afiliere se comunica organizatiei solicitante .In urma aprobarii cererii de afiliere , federatiile se bucura de toate drepturile prevazute in scopul si obiectivele confederatiei .

Art.17 - Federatiile membre au obligatia sa comunice confederatiei, orice modificare referitoare la statutul propriu, numarul de membri, numele persoanelor din organele de conducere, telefon, adresa, fax, e- mail.

Art.18 - In cazul nerespectarii prevederilor prezentului statut orice federatie poate fi exclusa prin decizia Biroului Executiv ,urmand ca decizia sa fie validata de Consiliul National.

Art.19 - Orice organizatie care face parte din confederatie poate sa se retraga, daca in prealabil a depus o cerere scrisa in acest sens insotita de documentul din care rezulta hotarirea de retragere a federatiei din structura CSN MERIDIAN.

Art.20 - Organizatiile excluse sau cele care s-au retras pot sa-si reinnoiasca afilierea.
Cererea de reafiliere este supusa aprobarii Consiliului National.

Art.21 - Drepturile si indatoririle membrilor confederatiei inceteaza numai dupa 30 de zile de la inregistrarea cererii de retragere la Secretariatul General.

Art.22 - Filialele judetene ( Uniuni teritoriale ) se constituie conform legii , prin decizia Biroului Executiv care stabileste si nominalizeaza persoanele in functiile de conducere ale acestora .

Art.23 - Filiala judeteana dobandeste personalitate juridica prin hotarare judecatoreasca la cererea confederatie.

Art.24 - Filialele au drept scop transpunerea la nivel teritorial a poiliticilor si strategiilor stabilite la nivel national de confederatie , asigura reprezentarea confederatiei si a membrilor de sindicat din judete in cadrul institutiilor de dialog social , institutii tripartite, instante judecatoresti s.a.

Art.25 - Filialele functioneaza in baza statutului cadru adoptat de confederatie si pot sa-si stabileasca propriile strategii, programe, executie financiara. Sediul filialelor poate fi stabilit la una din organizatiile componente sau in alt loc convenit . Desfintarea filialei se stabileste prin decizie a Biroului executiv. Decizia se aduce la cunostinta sindicatelor componente.

Art.26 - Pentru diferite situatii , filialele pot primii mandat expres de reprezentare a confederatiei.

Art.27 - Filialele pot stabili si incheia acorduri si relatii cu diferite organisme dupa aprobarea prealabila data de Biroul Executiv al confederatiei .

Art.28 - In cadrul filialelor judetene pot adera membri si organizatiile teritoriale ale cooperatorilor precum si organizatii sindicale independente.
Confederatia va promova asocierea acestora pe criterii profesionale sau de ramura .


CAPITOLUL V - MODUL DE STABILIRE SI INCASARE A COTIZATIEI


Art.29 - Consiliul National stabileste anual, cuantumul cotizatiei si modul de incasarea a acesteia.

Art.30 - In functie de problemele economice, conditiile sociale si regionale pentru anumite federatii pot fi stabilite nivele de cotizatii reduse sau chiar scutirea de la plata a acestora.


CAPITOLUL VI - ORGANELE DE CONDUCERE ALE CONFEDERATIEI


Art.31 - Organele de conducere ale confederatiei sunt:
a) Congresul
b) Consiliul National
c) Biroul Executiv

Art.32 - Congresul reprezinta autoritatea suprema a CSN MERIDIAN si se reuneste la convocarea Consiliul National o data la 4 ani in sedinte ordinare sau ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare.

Art. 33 - Congresul este compus din:

 • Membrii Biroului Executiv si al Consiului National
 • Membrii delegati ai organizatiilor sindicale afiliate; cate un reprezentant la fiecare 1000 de membrii sindicali

Art.34 - Congresul indeplineste urmatoarele atributii:

 • Stabileste strategia si politica generala a Confederatiei;
 • Analizeaza si adopta raportul de activitate dintre cele doua Congrese;
 • Adopta rezolutii privind diverse politici si strategii propuse de Consiliul National;
 • Avizeaza numirile pentru functiile de Presedinte, Secretar General, Secretar Confederal si Auditor stabilite de Consiliul National;
 • Avizeaza modificarile Statutului CSN MERIDIAN hotarate de Consiliul National;
 • Valideaza hotarirea Consiliului National privind afilierea, asocierea sau retragerea confederatiei din cadrul organizatiilor sindicale europene si internationale;
 • Deleaga Consiliului National o parte din competentele sale;
 • Hotaraste cu privire la desfiintarea confederatiei precum si a patrimoniului existent;

Art.35 - Congresul extraordinar se convoaca pentru probleme majore la initiativa Consiliului National sau la cererea unei treimi din numarul federatiilor affiliate.

Art.36 - Congresul Extraordinar poate hotari cu privire la modificarea Statutului , eliberarea din functie a membrilor Biroului Executiv, auditori .

Art.37 - Federatiile care au dreptul sa trimita reprezentanti in Congres trebuie sa se asigure ca delegatiile lor sunt echilibrate in ceea ce priveste raportul dintre barbati si femei, astfel incit acest lucru sa reflecte componenta structurii lor proprii. Federatiile pot sa desemneze delegati adjuncti (supleanti), al caror numar nu trebuie sa depaseasca o treime din numarul total al delegatilor titulari ai federatiei respective.

Art.38 - Consiliul National este organul care conduce activitatea confederatiei intre doua Congrese.

Art.39 - Consiliul National este compus din:

 • Membrii Biroului Executiv
 • Presedintii federatiilor de ramura
 • Presedintii filialelor judetene
 • Presedintii organizatiilor membrilor cooperatori
 • Presedintele organizatiei pentru tineret
 • Presedintele organizatiei de femei
 • Membrii Consiliului National pot fi insotiti de consilieri sau experti.

Art.40 - In activitatea sa , Consiliul National emite hotarari si are urmatoarele atributii:

 • Numeste persoanele pentru functiile de: presedinte, secretar general, secretari confederali, auditori . In cazul in care situatia o impune , Consiliul National numeste persoane pentru functia de Presedinte Executiv si Prim-vicepresedinte;
 • Convoaca si stabileste agenda de lucru a Congresului;
 • Pregateste rezolutiile si documentele care vor fi dezbatute in Congres;
 • Urmareste punerea in practica a rezolutiilor si hotararilor luate de Congres;
 • Aproba modificarile aduse statutului confederatiei ;
 • Valideaza deciziile Biroului Executiv privind cererile de afiliere a organizatiilor sindicale la CSN MERIDIAN;
 • Aproba cererile de reafiliere a federatiilor excluse sau retrase ;
 • Hotaraste excluderea din structurile confederatiei a acelor organizatii sindicale care incalca prezentul statutul;
 • Hotaraste afilierea sau retragerea confederatiei din cadrul structurilor sindicale internationale;
 • Convoaca Congresul Extraordinar, ca urmare a cererii facute in acest sens de o treime din federatiile affiliate;
 • Infiinteaza Comitetul Femeilor si Comitetul pentru tineret, pentru care stabileste regulile mandatele si componenta acestora;
 • Infiinteaza Departamente functionale care sprijina atat activitatea sa cit si cea a Biroului Executiv si carora le stabileste componenta, sarcinile si modul de operare;
 • Urmareste, ca in activitatea sa sau in cadrul dezbaterilor sa se ajunga pe cat de mult posibil la consens .

Art.41 - Consiliul National se reuneste, de regula, trimestrial. In cadrul lucrarilor sale fiecare membru are dreptul egal la vot indiferent de marimea numerica a federatiilor sau filialelor.
Secretariatul Consiliului National urmareste la inceputul fiecarei intalniri, daca sunt intrunite conditiile pentru ca votarea sa aibe loc .

Art.42 - Intre sedintele Consiliului National , organul de conducere al confederatiei este Biroul Executiv.

Art.43 - Biroul Executiv este format din :

 • Presedinte
 • Vicepresedinti
 • Secretar General
 • Secretari Confederali
 • Presedinte Executiv si Prim-vicepresedinte, in functie de hotarirea Consiliului National

Art.44 - Biroul Executiv are urmatoarele atributii;

 • coordoneaza si conduce activitatea permanenta a confederatiei;
 • decide cu privire la infiintarea filialelor judetene;
 • aproba cererile de afiliere a federatiilor de ramura;
 • aproba acordurile si relatiile stabilite de filiale judetene;
 • numeste persoane in functiile de conducere ale filialelor judetene;
 • urmareste implementarea politicilor si strategiilor stabilite de Congres si Consiliul National;
 • hotaraste cu privire la actiunile imediate generate de conjuncturi externe;
 • desemneaza reprezentantii confederatiei in diverse organisme nationale si internationale;
 • aproba infiintarea departamentelor functionale si nominalizeaza persoanele pentru functiile de secretari confederali responsabilizate pentru acestea;
 • stabileste relatiile de asociere sindicala a confederatiei cu alte confederatii sindicale pe diverse problematici de interes comun;
 • numeste personele desemnate sa reprezinte interesele confederatiei in cadrul organismelor de dialog social.

Art.45 - Presedintele are urmatoarele atributii:

 • conduce lucrarile Congresului, Consiliului National, Biroului Executiv;
 • conduce intreaga activitate operativa a confederatiei;
 • reprezinta confederatia in relatii cu alte institutii si organizatii interne si internationale;
 • decide cu privire la resursele umane proprii ale confederatiei;
 • emite decizii privind punerea in practica a hotararilor Consiliului National si ale Biroului Executiv.

Art.46 - In activitatea sa, presedintele este sprijinit de un Cabinet al Presedintelui, Directorul de cabinet si personalul aferent este numit si incadrat de presedinte.

Art.47 - Vicepresedinti isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al B.Ex. Acestia pot prelua prin mandat expres functia de presedinte.
Vicepresedintii pot proveni doar din randul presedintilor de federatii sau filiale judetene . Numarul acestora este stabilit de Consiliul National .

Art.48 - Secretarul General conduce activitatea Secretariatului General, care reprezinta organul de executie al deciziilor si hotararilor Biroului Executiv.
Secretarul General are urmatoarele atributii:

 • asigura buna relationare a confederatiei cu federatiile de ramura si filialele judetene;
 • coordoneaza activitatea departamentelor functionale;
 • coordoneaza activitatea de elaborare a proiectelor de politici si strategii ale
  confederatiei;

In activitatea sa Secretarul General este sprijinit de Secretarii Confederali si se subordoneaza direct presedintelui .

Art.49 - Secretarii confederali conduc activitatea departamentelor functionale organizate in cadrul Secretariatului General si se subordoneaza Presedintelui si Secretarului General . In activitatea lor Secretarii confederali sunt sprijiniti de consilieri, experti, salariati ai confederatiei .


CAPITOLUL VII - PATRIMONIUL CONFEDERATIEI


Art.50 - Patrimoniul CSN MERIDIAN este indivizibil, netransmisibil si este compus din:

 • Bunuri mobile si imobile
 • Cotizatia membrilor de sindicat
 • Sponsorizari si donatii

Art.51 - Resursele financiare ale confederatiei vor fi folosite in conformitate cu prevedearile statutare pentru finantarea:

 • Activitatilor zilnice ale confederatiei;
 • Programelor educationale si profesionale initiate de confederatie;
 • Evenimentelor cultural-sportive organizate la initiativa confederatiei;
 • Ajutoarelor acordate membrilor CSN MERIDIAN care fac parte din categoria persoanelor defavorizate social;
 • Investitiilor pe care confederatia doreste sa le intreprinda;
 • Cotizatiilor datorate prin afiliere internationala.

Art 52 - Intreaga activitate financiara este analizata de comisia de cenzori (auditori ) care supune rapoartele sale analizei Congresului si Consiliului National.


CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA STATUTULUI


Art.53 - Confederatia isi rezerva dreptul de a modifica statutul ori de cite ori este nevoie in conformitatea cu legislatia in vigoare .

Art.54 - Modificarea statutului poate fi stabilita si de Congresul extraordinar.


CAPITOLUL IX - DIVIZARE, COMASARE, DIZOLVARE


Art.55 - Operatiunile privind divizarea, comasarea sau dizolvarea confederatiei sunt efectuate de o comisie constituita special in acest scop de Congres.
Congresul extraordinar constituit in acest scop va hotari si cu privire la patrimoniu.

Art.56 - Procedurile de incetare a activitatii CSN MERIDIAN sunt aduse la cunostinta instantei judecatoresti in termen de 5 zile de la incheierea lor.

Art.57 - Consiliul National , hotaraste cu majoritate calificata (2/3 din nr. membrilor), dizolvarea, divizarea sau comasarea CSN MERIDIAN.


CAPITOLUL X - DISPOZITII FINALE


Art.58- Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN are personalitate juridica obtinuta prin hotarire judecatoreasca.

Art. 59 - C.S.N. MERIDIAN are imn, insemne, stampila, si sigiliu proprii.

Art.60 - Prezentul Statut este structurat pe 10 capitole si 60 articole .

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design