90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 


Legea 54/2003 în art.5 stabileste că modul de constituire, functionare si dizolvare a unui sindicat se reglementeaza prin statutul adoptat de catre membri sai cu respectarea dispozitiilor legale.
Pentru obtinerea personalitatii juridice , conform art. 14 lit. a, procesul verbal de constituire a organizatiei sindicale trebuie semnat de minim 15 membri fondatori. In cadrul adunarii de constituire se va discuta si aproba statutul sindicatului si se va alege organul de conducere.
La cererea de inscriere a organizatiei sindicale se anexează originalul si câte două copii certificate de reprezentantul legal de pe urmatoarele acte :
- procesul verbal de constituire a organizatiei sindicale, semnat de cel putin 15 membri fondatori, statutul sindicatului,
- lista membrilor organelor de conducere (cu precizarea domiciliului si a profesiei fiecaruia, a codului numeric personal ),
- procura autentica a imputernicitului special data prin procesul verbal de constituire.
Aceste acte vor fi depuse la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul sindicatul. Legea 54/2003 stabileste în art.6(1) prevederile minime pe care trebuie sa le cuprinda un statut de sindicat:
a) denumirea sediul si scopul constituirii sindicatului;
b) modul in care dobandeste si inceteaza calitatea de membru de sindicat;
c) drepturile si indatoririle membrilor;
d) nivelul cotizatiilor si modul lor de incasare;
e) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si revocare, durata mandatului şi atributiile lor;
f) condiţiile şi normele de deliberare pentru modificarea statutului si adoptarea hotararilor;
g) divizarea, comasarea sau dizolvarea sindicatului;
h) modul de asociere în federatii la nivel de ramură sau confederaţii la nivel national.
Statutul şi procesul verbal de constituire vor fi semnate de către membrii fondatori. Judecătoria este obligata ca în termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii sa examineze daca sunt depuse toate actele si daca sunt conforme cu prevederile legale în vigoare (art.15 Legea 54/2003) .
După solutionarea cererii si pronuntarea hotararii motivate in termen de maxim 15 zile de la pronuntare aceasta trebuie comunicata sindicatului (art.15 Legea 54/2003).
Hotararea pronuntata este supusa recursului în termen de 15 zile de la pronuntare pentru procuror si in termen de 15 zile de la comunicare pentru sindicat (art.16-Legea 54/2003 ).
Odata cu ramanerea definitivă a hotararii de acordare a personalitatii juridice, sindicatul este inregistrat in registrul special al persoanelor juridice. Copiile actelor depuse vor ramane la judecatorie iar originalele vor fi restituite sindicatului după ce in prealabil au fost certificate (stampilate) de judecatorie (art.19-Legea 54/2003).
Legea 54/2003 în art.20 (1) instituie obligativitatea sindicatului să aducă la cunostinţa judecătoriei orice modificare intervenită în cadrul statutului sau în cadrul organelor de conducere în 30 de zile de când aceasta a intervenit.
Pentru inregistrarea modificarilor statutului vor fi depuse urmatoarele acte:
- Noua formă a statutului cu modificările intervenite (dacă este cazul);
- Noua componenţă a organelor de conducere (dacă este cazul);
- Cererea prin care se solicită să se ia act de modificarile intervenite.


Atentie! Aceste acte se vor atasa la dosarul de fond (dosarul prin care s-a infiintat sindicatul).
Toate aceste modificări intervenite in statut si /sau in cadrul organelor de conducere vor fi inregistrate, din oficiu, in registrul special cu privire la sindicate tinut de catre judecatorie.
Trebuie retinut că toate cererile si actele de procedură ale organizatiilor sindicale în fata instantelor judecătoresti sau actele de procedură intocmite pentru acestea sunt scutite de taxe de timbru.(art.54-Legea 54/2003 cu exceptia taxelor pentru definitivarea sau legalizarea actelor (timbrele fiscale si judiciare).

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design