90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

In urma consultarilor initiate de confederatie cu organizatiile sindicale afiliate reprezentand salariati din sectorul public, pe tema proiectul Legii-Cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, inclusiv anexele, si la proiectul Legii privind aplicarea in 2011 a Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, a rezultat urmatoare adresa care a fost inaintata MMFPS la data de de 7 septembrie 2010


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Domnului Ministru Ioan BOTIS

Domnule Ministru,

Prin prezenta va inaintam observatiile, propunerile si amendamentele confederatiei noastre sindicale cu privire la proiectul Legii-Cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, inclusiv anexele, si la proiectul Legii privind aplicarea in 2011 a Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice:

A.      Cu privire la proiectul Legii-Cadru

Solicitare cu caracter general

Mentinerea principiului „ luarea in considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizatiilor cu caracter general sau special, precum si a altor drepturi de natura salariala, recunoscute sau stabilite, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarari judecatoresti, prin acte de negociere colectiva, precum si prin alte modalitati”, prev. la art. 3 lit. „c” din Legea-Cadru nr. 330 / 2009

Propuneri pe articole

 1.  La art. 3 lit.e  inlocuirea sintagmei „sa se reduca progresiv” cu „sa se regaseasca”.
 2.  La art 4. Mentinerea raportului intre salariul de baza minim si cel maxim in sectorul bugetar la valoarea de 1 la 12, si nu 1 la 15, cat prevede
 3. Majorarile salariale anuale, prev. de art. 5 din proiect sa fie “efective, negociate cu partenerii sociali” si nu conditionate de strategia fiscal-bugetara.
 4. La art. 7 alin. (3), se inlocuieste sintagma “ in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu ” cu “ in conditiile legii ”.
 5. Completarea art. 10 alin. (3), in sensul ca valoarea coeficientului “1” de ierarhizare sa fie stabilita cu consultarea partenerilor sociali si sa fie aprobata pana la sfarsitul lunii octombrie a fiecărui an “pentru anul urmator”.
 6. La art.11 alin. (3), sa fie adaugata inca o clasa de salarizare la gradatia 4; adica: “gradaţia 4 – de la 15 la 20 ani – 2 clase de salarizare”, astfel incat numarul total al claselor corespunzatoare celor 5 gradatii de vechime sa fie 10, dat fiind ca o clasa reprezinta 2,5% din salariu
 7. La la art. 15 alin. (2), inlocuirea sintagmei “conform legilor speciale” cu “conform legii”.
 8. Spargerea alin. (2) al art. 17 in alineate distincte, care sa reglementeze plata orelor suplimentare si, respectiv, a celor efectuate in zilele de repaos saptamanal si sarbatori legale, dat fiind regimul juridic distinct al acestora şi mentinerea duratei de o luna in care orele suplimentare pot fi compensate cu timp liber, acesta devenind astfel: “(2.1) In cazul in care munca prestata peste durata normala a timpului de lucru nu a putut fi compensate cu timp liber corespunzator, conform alin. (1), in luna urmatoare, aceasta se plateste cu un spor de 75% aplicat la salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale de lucru si de 100% pentru orele urmatoare. (2.2.) Munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de 100% din salariul de baza al functiei indeplinite. Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator”.
 9. La art. 20  sa se includa consultarea organizatiilor sindicale si un termen de 3 luni dupa intrarea in vigoare a legii, pana la aprobarea regulamentelor prin hotarari de Guvern.
 10. La art. 21 se va introduce alin. (4) cu urmatorul continut: (4) Sporul pentru munca prestata in timpul noptii si sporurile prev. la art. 17 nu se incadreaza in prevederile alin. (2)”.
 11. La art. 22 alin. (1)  sa se includa consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.
 12. Reformularea art. 25 alin. (4) şi urm., in vederea fluidizarii si ordonarii ideilor si pentru eliminarea ideilor care se repeta.
 13. Art. 34 alin. (2) – se elimina.
 14. Art. 36 pct. (3) – se elimina.
 15. La art. V, mentinerea treptelor de salarizare, in cazul functionarilor publici de executie.

B.      Cu privire la proiectul Legii speciale privind aplicarea în 2011 a Legii-Cadru


 1. La art. 2 lit. „b”, inlocuirea sintagmei „procent maxim de crestere” cu „procent de crestere”.
 2. La art. 2 lit. „c”, solicitam eliminarea sintagmei „diminuate cu 25%, potrivit art. 1 din Legea nr. 118 / 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar”.
 3. Art. 4 – se elimină dependenta de prev. Legii nr. 118 / 2010.
 4. Art. 8 alin. (2) – propunem modificarea sintagmei „5 zile de la data luării la cunoştinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale” cu „15 zile de la data luarii la cunostinta a cuantumului drepturilor salariale”.
 5. Art. 10 – se elimina.
 6. Art. 11 – se elimina.
 7. Art. 12 – se elimina.
 8. Art. 13 – se elimina.

C.      Cu privire la anexele proiectului Legii-Cadru


Cu privire la Anexa nr. I – solicitam

 1. Pastrarea diferentelor de 10% intre salariile corespunzatoare functiilor publice de stat si teritoriale, pe de o parte si intre cele teritoriale si locale, pe de alta parte.
 2. Acordarea unor diferente intre salariile corespunzatoare functiilor publice de conducere din domeniul auditului sau care presupun controlul financiar preventiv fata de cele corespunzătoare functiilor publice de conducere de acelasi nivel, prin acordarea in plus a 4 gradatii.
 3. Acordarea unor diferente semnificative intre salariile corespunzatoare functiilor publice de conducere din aparatul de specialitate al ordonatorului de credite fata de cele corespunzatoare functiilor publice de conducere din institutiile subordonate, pe care le conduce, coordoneaza sau controleaza, prin acordarea in plus a cel putin 4 gradatii.
 4.  Majorarea salariilor corespunzatoare functiilor publice de executie fata de cele corespunzatoare functiilor publice de natura contractuala, prin acordarea in plus a 4 gradatii fata de nivelul actual.
 5. Reducerea diferentei dintre salariile corespunzatoare functiilor publice de executie grad profesional superior fata de cele corespunzatoare functiilor publice de executie de grad profesional principal, prin acordarea in plus a 4 gradatii pentru gradul principal.
 6. In domeniul cercetarii

 • Echivalarea coeficientilor de salarizare din cercetare cu cei din invatamantul superior ( principiul respectat in cazul vechii legi a salarizarii )
 • Acceptarea a 3 sporuri specifice pentru cercetatorii implicati in cercetarea stiintifica fundamentala

   1) – spor de interdisciplinaritate de 12%

 (cercetarea stiintifica fundamentala este imposibila fara dobandirea unui background stiintific interdisciplinar si transdisciplinar )

  2) - spor de continuitate  8 – 15 %  pentru o vechime de peste 10 ani

 ( Un cercetator in domeniul stiintific fundamental se formeaza in cel putin 10 ani de munca iar sporul constituie o stimulare a ramanierii acestora in sistem)

  3) - spor de scoala post doctorala 3 %

          ( cercetarea fundamentala impune , conform practicii internationale , efectuarea de stadii periodice de studii  post-doctorale )

Cu privire la Anexa nr.VII, Capitolul I, propunem ca la punctele 19 si 20 – privind functiile corespunzatoare gradelor de agent – agent sef principal de politie/penitenciare, sa fie modificata clasa de salarizare si coeficientii de ierarhizare, astfel:

Nr. CriteriuFunctiaNivelul studiilorClasa de salarizare minimClasa de salarizare maxim Coeficienti de ierahizare minimCoeficienti de ierarhizare maxim
19Functii corespunzatoaregradului de agent-agent sef principal de politie/penitenciare (sef formatiune)

     S

     M

      44

      42

    45

    43

    2,89

     2,75

    2,96

     2,82

20Functii corespunzatoare gradului de agent-agent sef principal de politie/penitenciare

     S

     M

      42

      40

    43

    41

     2,75

     2,62

     2,82

     2,69

Motive:

-       La functii echivalente salarizare echivalenta (plutonier adjutant principal echivalent cu agent sef principal de politie/penitenciare)

Completarea Anexei nr. VII cap. II Sectiunea 1 art. 2 alin. (1) prin introducerea categoriei „ politisti locali ”.

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design